Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1992 Amerika Birleşik Devletleri Texas Technical University Medical School
 • 1987 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • 1981 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2020 Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi Direktörü
 • 2001 - 2015 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı
 • 1998 - 2020 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi / Prof.Dr.
 • 1992 - 1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doç. Dr.
 • 1988 - 1992 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yard. Doç. Dr. / Kurucu
ÜYELİKLER
 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
 • European Society Clinical Microbioloyy and Infectious Diseases
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • American Association for the Study of Liver Diseases
 • European Association for the Study of the Liver
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The "MICE" scoring system in differentiating the identical twins leptospirosis and hantavirus infection Infection. 2020 Feb;48(1):99-107. doi: 10.1007/s15010-019-01366-7. Kaya S, Yılmaz G, Aydın M, Aksoy F, Koksal I.
 • RESTORE-IMI 1: A Multicenter, Randomized, Double-blind Trial Comparing Efficacy and Safety of Imipenem/Relebactam vs Colistin Plus Imipenem in Patients With Imipenem-nonsusceptible Bacterial Infections. Young K, Kartsonis NA, Butterton JR, Paschke A.Clin Infect Dis. 2019 Aug 10. pii: ciz530. doi: 10.1093/cid/ciz530. Motsch J, Murta de Oliveira C, Stus V, Köksal I, Lyulko O, Boucher HW, Kaye KS, File TM, Brown ML, Khan I, Du J, Joeng HK, Tipping RW, Aggrey A,
 • Early Access Program (EAP) Study Group. Low recurrence rate of hepatocellular carcinoma following ledipasvir and sofosbuvir treatment in a real-world chronic hepatitis C patients cohort Ataseven H, Akdogan M, Kiyici M, Koksal AS, Akhan S, Gunsar F, Tabak F, Kaymakoglu S, Akarca US.J Viral Hepat. 2019 Jun;26(6):666-674. doi: 10.1111/jv Idilman R, Demir M, Aladag M, Erol C, Cavus B, Iliaz R, Koklu H, Cakaloglu Y, Sahin M, Ersoz G, Koksal İ, Karasu Z, Ozgenel M, Turan İ, Gunduz F,
 • Diagnostic value of combined serum biomarkers for the evaluation of liver fibrosis in chronic hepatitis C infection: A multicenter, noninterventional observational study Kuruüzüm Z, Tarakçı H, Beslen N, Erdoğan S, Özdener F, Study Group TCHC. Turk J Gastroenterol. 2018 Jul;29(4):464-472. doi: 10.5152/tjg.2018.16597 Köksal İ, Yılmaz G, Parlak M, Demirdal T, Kınıklı S, Candan M, Kaya A, Akhan S, Aydoğdu Ö, Turgut H, Gürbüz Y, Dağlı Ö, Gökal AA, Güner R,
 • Carbonic anhydrase I-II autoantibodies and oxidative status in long-term follow-up of patients with Crimean-Congo haemorrhagic fever. Arch Physiol Biochem. 2018 Feb;124(1):69-74. Yilmaz H, Kostakoğlu U, Demir S, Aksoy F, Menteşe A, Karahan SC, Köksal İ, Alver A, Yilmaz G.
 • Immunosuppressive therapy and the risk of hepatitis B reactivation: Consensus report. Turk J Gastroenterol. 2018 May;29(3):259-269. doi: 10.5152/tjg.2018.18263. Aygen B, Demir AM, Gümüş M, Karabay O, Kaymakoğlu S, Köksal AŞ, Köksal İ, Örmeci N, Tabak F.
 • Importance of endothelial dysfunction biomarkers in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever J Med Virol. 2017 Dec;89(12):2084-2091. Arslan M, Yilmaz G, Mentese A, Yilmaz H, Karahan SC, Koksal I.
 • The importance of risk factors for the prediction of patients with invasive pulmonary aspergillosis Rev Assoc Med Bras 2017 Sep;63(9):764-770. Kaya S, Gençalioğlu E, Sönmez M, Köksal I.
 • The prognostic significance of serum TGF-ß1 levels in patients with Crimean-Congo hemorrhagic fever J Med Virol. 2017 Mar;89(3):413-416. Yilmaz G, Yilmaz H, Arslan M, Kostakoğlu U, Menteşe A, Karahan SC, Köksal İ.
 • The pilgrimage and the burden of pneumococcal disease in adults Tuberk Toraks. 2017 Dec;65(4):327-332. doi: 10.5578/tt.40365. Turkish Köksal İ, Şenol E, Çilli A, Alıcı DE.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55