Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

İnme Nedir?

Beyin Damar Hastalıkları, beyin damarlarının tıkanması veya kanaması ile ortaya çıkan, beynin bir bölgesinin, geçici veya kalıcı olarak fonksiyonlarının bozulduğu klinik tablolardır. Bütün dünyada hem ölümcül olma, hem de sakatlık bırakma açısından en önde gelen hastalıklardandır. Buna karşılık beyin damar hastalıklarının çok büyük oranda önlenebilir, uygun koruyucu tedaviler ile ortaya çıkışı engellenebilir hastalıklar olması, bu hastalıklara yönelik toplumsal bilinci artırma çabalarının, bütün ülkelerde, çok artmasına yol açmıştır.

Beyin damar hastalıkları geçici bulgular ile kendini gösterebilir. Kalıcı bir hasar bırakmadan düzelen, altta yatan nedenin geçici damar tıkanıklığı olduğu tablolara geçici iskemik atak adı verilir. Bu hastalar düzelme göstermelerine rağmen, altta yatan nedene bağlı olarak, tekrarlayan ataklar ile yerleşmiş bulguların, kalıcı sakatlıkların ortaya çıkma riskini taşırlar. Yerleşmiş bulgular ile gelen damar hastalıklarına genel olarak inme adı verilir. İnme %85-90 oranında beyin damarlarının kalıcı tıkanıklığına bağlıdır, iskemik inme adı verilir. %10-15 oranında ise beyin damarlarının kanamasına bağlı olarak ortaya çıkar, hemorajik inme adı verilir.

İnme Risk Faktörleri Nelerdir?

Risk faktörleri, inme ortaya çıkışını kolaylaştıran faktörlerdir. Toplumlara göre farklılık göstermekle birlikte, en yaygın olanlar, daha önemlisi kontrol altına alınmaları halinde inme riskinin çok büyük ölçüde azalmasına yol açanlar; hipertansiyon, diyabet, obezite, hiperkolesterolemi, sigara, aşırı alkol tüketimi, fiziksel hareketsizlik gibi yaşam biçimi ile çok ilişkili olan, değiştirilebilir risk faktörleridir. 

İnme Nedenleri Nelerdir?

İnme pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Hemorajik inme daha çok hipertansiyona bağlıdır. Yaşlanma ile birlikte damar duvarında gelişen patolojiler beyin damarlarında kanama riskini artırır. Değişik damar patolojileri, kullanılan ilaçlar, beyin tümörleri, kan hastalıkları beyin kanamalarının diğer daha az görülen nedenleri arasındadır. 

İskemik inmenin en yaygın nedenleri arasında ise, kalp hastalıklarına bağlı beyin embolileri ve yukarıda sayılan risk faktörleri sonucu damar duvarında gelişen ateroskleroz adı verilen damar sertliği sayılabilir. Pek çok sistemik hastalık (hematolojik, romatolojik hastalıklar, enfeksiyonlar, malign hastalıklar), travma sonucu veya kendiliğinden gelişmiş olan damar duvarı yırtılmaları (diseksiyon), genetik hastalıklar da inme ortaya çıkışına yol açabilir. 

İnme Belirtileri Nelerdir?

İnme, gelişen hastada ortaya çıkan klinik belirti ve bulgular çok çeşitlidir. Beynin değişik bölgelerini besleyen damarların etkilenmesi, o bölge ile ilgili fonksiyonların bozulmasına yol açar.

  • Kol ve bacakta kuvvetsizlik (felç) veya his kaybı,
  • Konuşma bozukluğu (konuşamama, konuşulanları anlamama veya kelimeleri düzgün telaffuz edememe),
  • Yüzde bir tarafa kayma, görme bozukluğu (bulanık görme, çift görme, görme alanında bozulma),
  • Baş dönmesi,
  • Dengesizlik,
  • Yürüme güçlüğü gibi bulgular inme nedeniyle ortaya çıkan en yaygın bulgulardır. Hastalığın yerleşim yeri ve yaygınlığına göre baş ağrısı, unutkanlık, davranış değişiklikleri gibi çok farklı bulgular da görülebilir.

İnme ve Koruyucu Tedaviler

İnmeden korunmak için ayrıntılı tetkikler ile her hastada inmeye yol açabilecek risk faktörlerini araştırmak çok önemlidir. Amaç, inme geçirmeden önce mevcut risk faktörlerini ortaya koyarak bunları kontrol altına almak, değiştirmek, inmeyi önlemek olmalıdır. Buna primer (birincil) koruma adı verilir. Daha önce bir kez inme geçiren hastada, inme tekrarlamaması için yapılan her türlü koruyucu yaklaşıma ise sekonder (ikincil) koruma adı verilir. Öncelikle inme düşündüren klinik belirti ve bulguları olan hastalarda beyin (kraniyal BT ve/veya kraniyal MR) görüntülemeleri ve damar (BT anjiyografi, MR anjiyografi, serebral anjiyogram) görüntülemeleri yapılması uygun olur. Hastanın özelliklerine göre risk faktörlerini araştırmak üzere kan tetkikleri, kalp tetkikleri, sistemik hastalıklara yönelik tetkikler, gerekirse genetik testler yapılır. Bu testlerin sonuçlarına göre planlanan tedaviler ile hastaların hiç inme geçirmeden veya inme tekrarı olmadan yaşamını sürdürmesi mümkün olabilir.    

İskemik inme geçiren hastaların, değişik etki mekanizmaları olan kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar kullanmaları gerekir. Bu ilaçlar inmenin tekrarlama riskini anlamlı ölçüde azaltır, ancak hastaların çok iyi değerlendirilerek, bu ilaçların yol açabileceği istenmeyen etkilerin takibi yapılmalıdır. Hastaların risk faktörlerinin kontrol altında olması, kan pıhtılaşmasına yönelik ilaçları düzenli olarak kullanması, gereken hastalarda damara yönelik tedaviler uygulanması, ağır sekelli inmelerin önemli oranda azalmasını sağlar. Gelişmiş merkezlerde yapılan beyin damarlarına yönelik tedaviler (karotis endarterektomisi veya anjiyoplasti/stent uygulamaları) inme tekrarlama riskini azaltma açısından çok önemlidir. 

Hem beyin kanamaları, hem beyin damar tıkanıklıkları ortaya çıktığı anda acil yaklaşım gerektirir. Acil tedavilerin yapılabildiği hastanelerde, öncelikle hayati riskleri azaltıcı tedaviler ve sekel ortaya çıkışını azaltmaya yönelik tedaviler uygulanır. Akut dönemde hastaların yoğun bakım servislerinde izlenmesi önerilir. 

Hemorajik inme ile gelen hastalara kanamanın yeri, büyüklüğü ve altta yatan nedene göre tedavi planı yapılır. Bazı hastalarda cerrahi yaklaşım gerekirken, bazı hastalarda sadece hayati bulgulara yönelik tedavi ve izleme yapılır.

İskemik inme ile gelen hastalara, geliş saatine ve hastanın klinik özelliklerine göre beyin damarlarında pıhtı eritici tedaviler (trombolitik tedavi) veya damardan pıhtı çıkarıcı tedaviler (trombektomi) veya her ikisi birlikte uygulanabilir. 

Son yıllarda beyin damar hastalıkları tedavisinde ve önlenmesinde görülen çok önemli gelişmelere rağmen, bazı hastalarda inmeye bağlı önemli fonksiyon kayıpları ortaya çıkabilir. Bu hastalarda, mümkün olduğunca erken dönemde başlayan fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile yüz güldürücü sonuçlar almak mümkün olabilir. Hasta bir kez inme geçirdikten sonra düzenli olarak poliklinik takibinde olmalı, inme tekrarlama riskine göre düzenli tetkik ve tedavi planları yapılmalıdır. İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğu unutulmamalıdır. Koruyucu tedbirler hastalık ortaya çıktıktan sonra yapılan tedavilerden çok daha kolaydır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma Yayımlanma Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Doktorlar

İnme ve Koruyucu Tedaviler biriminde görevli Profesör Doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?