Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Tıbbi Genetik bölümü, genetik hastalıkların tanı ve yönetimi ile ailesel ve kişisel genetik danışmanlık alanında hizmet veren bilim dalıdır. Bölümümüz bilimsel gelişmeleri yakından takip eden Tıbbi Genetik uzmanları ve teknolojik altyapı sayesinde klinik bulguları laboratuvar sonuçları ile yorumlayarak hastalara ve danışanlara tanı, tedavi ve hastalıkları önlemede yön gösterebilen çözüm odaklı bir anlayışa sahiptir.

Genetik bir miras olarak ebeveynlerimizden aldığımız DNA’mızda bizlere ait bireysel özellikleri içeren tüm bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler kan grubu, boy, kilo gibi bireysel özelliklerimizden, diyabet , kanser , kardiyovasküler hastalıklar gibi yüzlerce farklı duruma yatkınlık ya da direnci belirleyen özelliklerle ilişkilidir. DNA’mızdaki bu bilgilerin çevresel faktörlerle etkileşmesi sonucu kişisel özelliklerimiz ve hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Bugün genetik alanında ulaştığımız bilgi ve teknolojilerle uzun ve sağlıklı yaşam anahtarının elimizde olduğu yepyeni bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Aile öyküsünde bulunan genetik hastalıklar ve henüz tanı konmamış ancak ailenin birçok ferdinde ortaya çıkan hastalıklar (Örneğin birden çok kişide özellikle 50 yaş öncesi kanser, diyabet, nörolojik hastalık, göz hastalığı, kalp hastalıkları vb bozukluklar), sebebi bilinmeyen bebek / çocuk kaybı öyküsü, akraba evliliği sonrası çocuk planlaması ve ailede kanser öyküsü gibi pek çok tıbbi durumun araştırılarak kişilere buna yönelik danışmanlık verilmesi Tıbbi Genetik bölümünde gerçekleştiriliyor.

Genetik Hastalıklar için Neden Taşıyıcılık Testleri Yapılmaktadır?

Genetik hastalıklar için taşıyıcılık, sanılanın aksine oldukça yaygın bir durumdur. Mevcut tıbbi bilgiler ile her 100 kişiden 4'ünün Fenilketonüri ve her 100 kişiden 4’ünün Kistik Fibrozis , her 100 kişiden 2’sinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve her 100 kişiden 2’sinin Akdeniz Anemisi (Talesemi) için taşıyıcı olduğu bilinmektedir. Tıbbi Genetik bölümünde evlilik ya da planlanan olası gebeliklerden önce olduğu gibi gebelik sırasında da tüm taşıyıcılık testleri hızlı ve başarılı bir şekilde yapılarak sağlıklı bir gebelik ve bebek sahibi olmak için en uygun yol planlanabilmektedir.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) Nedir?

PGT bilinen bir kalıtsal genetik hastalığı olan çiftlerin sağlıklı bebek elde etmesi için genetik tanı ile tüp bebek uygulamalarının birlikte uygulanarak doğacak bebekte bu hastalıkların ortaya çıkma ihtimalinin ekarte edilmesi için uygulanan genetik tanı yöntemidir.

PGT işlemi nedeni bilinen hemen tüm genetik hastalıklar için uygulanabilmekte olup bu hastalıklardan bazıları örnek olarak aşağıda görülebilir:

  • Spinal Müsküler Atrofi (SMA)
  • Talasemi (Akdeniz Anemisi)
  • Duchenne/Becker Müsküler Distrofi
  • Frajil X
  • Fenilketonüri
  • Kromozomal hastalıklar vb.

Non-invazif (Girişimsel olmayan) Prenatal Genetik Tanı (NIPT) Nedir?

NIPT kromozomal hastalıklar başta olmak üzere bebek sağlığını tehdit eden birçok genetik bozukluk için anne kanından yapılabilen en erken ve en kolay tarama testlerinden biridir. 9. gebelik haftasından itibaren bebeğin serbest gezen DNA’sı annenin kanında analiz edilebilecek düzeye gelir. Anne kanından örnek alındığı için bebeğe zarar gelme ihtimali yoktur. Hatalı sonuç yüzdesi oldukça düşüktür.

NIPT süreci nasıl ilerler?

NIPT süreci oldukça kolaydır. Anne kolundan herhangi bir testte olduğu gibi alınan kan örneği analiz sonrasında 7-14 gün içinde raporlanmaktadır. Test öncesi ve test sonrası deneyimli Tıbbi Genetik uzmanlarımız tarafından genetik danışma verilebilmektedir.

Kanserde Genetik Danışma

Kendinde ya da ailesinde kanser öyküsü bulunan ya da kalıtsal kanser gen mutasyonu taşıyan veya taşıma riski bulunan kişilere ve bu kişilerin akrabalarına, hastalığın seyri, tedavi yöntemleri, tekrarlama riskleri ve önlenmesi için çözüm yolları belirlenmesinde, gerekli testlerin planlanması ve bunların sonuçları ile ilgili bilgi verilmesi için Tıbbi Genetik uzmanlarımız danışanlarımıza ve hastalarımıza hizmet vermektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı Yayımlanma Tarihi: 4 Mart 2022 Cuma

Birimin Tüm İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Tıbbi Genetik biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?