Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Acıbadem’de Varis ve Damar Cerrahisi alanında damar tıkanıklığı ve varis şikayeti ile başvuran hastalara gerekli tarama ve tanı yöntemleri ile incelemeler yapılarak, tedavi yöntemlerinden hastaya ve hastalığa uygun olanı seçilmektedir.

Acıbadem’de kafatası, göğüs boşluğu ve kalbin kendine ait dolaşımından sorumlu damar dışındaki vücuttaki tüm atar damar, toplardamar ve lenf dolaşımı sistemindeki tıkanıklıklar, daralmalar ve fonksiyon bozukluklarının tanısı ve tedavi uygulamaları (medikal, cerrahi ve endovasküler -balon anjiyoplasti/stent) alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kardiyovasküler cerrahi hekimlerinin ilgi alanlarından biri olan damar cerrahisi konusunda Acıbadem’de tanı ve tedavi hizmeti sunulan hastalıklardan bazıları şunlardır:

Damar Sertliğine Bağlı Tıkanıklık ve Daralmalar

Hastalığın tedavisinde medikal tedavi ve egzersiz; düzenli yürüyüş egzersizleri: müdahaleli tedavi (operasyon veya anjiyografi eşliğinde balon ile genişletme ve/veya stent yerleştirilmesi); balon ile genişletme ve stent yerleştirilmesi; Bypass cerrahisi; plakların temizlenmesi (endarterektomi) cerrahisinden yararlanılmaktadır.

Buerger Hastalığı (Tromboanjitis Obliterans Hastalığı)

Tanısı klinik muayene ve MR/ BT anjiyografi ile konulabilmektedir. Tedavisi; sigaranın bırakılması, el ve ayakların travmadan korunması, (damar genişletici) ilaçlar, cerrahi veya kimyasal sempatik blokaj şeklindedir.

Ani Damar Tıkanıklıkları (Emboli, Tromboz)

Tedavisinde; pıhtının ortadan kaldırılıp dolaşımın tekrar sağlanması anjiografik girişimler veya agresif pıhtı eritici ilaç tedavisi ile olabilmektedir. Eğer hastalığın zeminde daha önceden var olan ileri düzeyde darlıklar varsa bazen bu tedaviler ile istenen sonuçlar elde edilememesi durumunda bypass gibi cerrahiler de devreye girebilmektedir.

Diyabetik Ayak

Şeker hastaları, yara iyileşmesi ve enfeksiyon problemi olan hastalardır. Bu hastalarda, damar sertliği zemininde ortaya çıkan damar tıkanıklıkları ve takibinde gelişen komplikasyonlar, şeker hastalığında yara iyileşmesinin gecikmesi ve buna bağlı olarak artan enfeksiyon riski nedeniyle ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu hastaların tedavilerinde damar cerrahisi teknikleriyle faydalar sağlanabilmektedir.

Karotis Arter Hastalıkları (Şah Damarlarının Daralması veya Tıkanıklıkları)

Klinik muayenede doppler sonografi, MR Anjiografi, CT Anjiografi, konvansiyonel anjiografi gibi çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Tedavisi; medikal tedavi, cerrahi tedavi ve girişimsel radyolojik müdahalelerdir.

Anevrizmalar (Damarlarda Genişleme, Balonlaşma)

Küçük çaplı anevrizmalar 6 ay veya 1 yıl gibi aralıklar ile ultrasonografi ile takip edilmektedirler. Ani bir çap artışında ek tetkikler veya müdahaleler gerekebilmektedir. Müdahalelerde açık operasyon ya da kapalı “endovasküler” yöntem uygulanmaktadır.

Kronik Toplardamar Yetmezliği ve Varis

Tanısında renkli doppler ultrasonografiden, tedavide; radyofrekans, lazer, skleroterapi ve gerekli görülürse cerrahi yöntemden faydalanılıyor.

Derin Ven Trombozu ve Akciğer Embolisi

Tanısı bacakta venöz doppler ultrasonografi akciğerde kontrastlı tomografi ve MR ile konulabilmektedir. Tedavisinde akut yani ilk 1 ay içerisinde fark edilen hastalara pıhtının hemen eritilebildiği müdahaleli yöntemler olduğu gibi varis çorabı kullanımı, kan sulandırıcı medikal tedaviler de mevcuttur.

Varis Tedavisi

Varis tedavisinde klasik cerrahi, Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA), Endovenöz Radyofrekans Ablasyon (RF) ve Mekanik Ablasyon gibi medikal amaçlı girişimsel yöntemlerinin yanı sıra Köpük Skleroterapi, Transdermal Lazer tedavisi ve Transdermal Radyofrekans tedavisi gibi estetik amaçlı işlemler de uygulanmaktadır.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı Yayımlanma Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba

Benzer İlgi Alanları

Hastaneler

Sıralama Türü:

Tıbbi Birimler

Doktorlar

görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?