Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel Tıp kronik hastalıkların kök nedenlerini saptayıp bu sorunların düzeltilmesine odaklanan bütünsel bir tıp bakışıdır. Organ odaklı değil sistem odaklı olarak yaklaşarak hastalık tanılarının tedavilerinden çok, temeldeki sorunun iyileştirmesi amaçlanır.

Odaklanılan bu sistemler enerji (mitokondri) sistemi, bağışıklık sistemi, bütünsel yapı ve kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, biyotransformasyon-detoksifikasyon sistemleri, hücresel iletişim (endokrin) sistemi, sindirim-boşaltım sistemi, mental/emosyonel/ruhsal sistemler olarak sıralanmaktadır.

Her sistemin içinde birçok organ yer almaktadır. Yapılan incelemeler rutin testlerden çok daha derine hatta hücre düzeyine kadar ayrıntılandırılır.

Bütünsel sağlık bakış açısı altında fonksiyonel tıp, kişileri sadece beden değil, beden/zihin/ruh olarak değerlendirir ve sağlığın bu üç alanın birlikte sağlanmasıyla elde edileceğine odaklanır. Eğer kök neden ortadan kaldırılırsa vücudun kendi kendini iyileştirebileceğini ortaya koyan bu yaklaşımın tedavi uygulamalarında klasik tedavilerin yanında, hayat tarzı değişiklikleri, beslenme ve besin destekleri, çevresel toksik yükün yönetimi ve stres yönetimi ön plana çıkar.

Birçok hastalığın temel nedeni olan bağırsak mikrobiyotası bozuklukları ve besin intoleransları ana odak noktaları olarak sistemde yerini alır. Fonksiyonel Tıp’ın en belirgin özelliği genel belirlenmiş tedavi protokollerinden çok kişinin bütünsel değerlendirmesinin sonucunda, kişilerin bireysel özelliklerine uygun tedavilerin yapılmasına çalışmasıdır.

Bu bireyselleşmiş tıp uygulamasının yapılabilmesi için kişilerin yaşamlarının her alanı ayrıntılı olarak öğrenilmeye çalışılır ve rutin fizik muayenenin ötesinde hastalar ile görüşülerek alınabilecek tüm verileri toparlamak için gayret gösterilir. Hastaların tedavide etkin bir rol almaları için ayrıntılı anamnez alınır, gereken bilinçlendirme ve sıkı bir takip programıyla süreç yönetilir.

Hastalar, polikliniğe gelmeden gönderilen hayatları ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren anketin ardından sürece dahil edilmektedir. Yapılan ayrıntılı incelemeleri ve ilk görüşmeyi içeren Fonksiyonel Tıp Check-up paketi de hizmete sunulmuştur.

Fonksiyonel Tıp Hakkında Yanlış Bilinenler

Fonksiyonel Tıp klasik tıbbi yaklaşıma alternatif bir yaklaşım değildir. Kronik hastalıkların süren tedavileri kesilmeden yapılan düzenlemelerin neticesi ihtiyacın değişmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilir. Tıp dışı bir bakış açısı değil tam tersi klasik yaklaşımdan çok daha kapsamlı ve ayrıntılı olmasıyla daha geniş bir perspektiften hastaların ele alınmasını sağlar.

Fonksiyonel Tıp Tedavisi ve Kronik Hastalıklar

Çağımızın gittikçe artan stres ortamından, yaşam tarzımızda aktif yaşamdan uzaklaşıldığından, çevresel toksik yükün gittikçe artmasından, beslenme alışkanlıklarımızda doğallıktan uzaklaşıldığından, sosyal yapının gittikçe bireyselleşmesinden ötürü kronik hastalıklar bir salgın gibi gittikçe artmaktadır.

Bu artan yükün sonucunda kronik hastalıkların ülkelerin sağlık giderlerindeki payı da kat kat artmaktadır. Tıbbın şu anki yaklaşımında akut hastalıklarda tedavi başarılabilirken kronik hastalıklarda ise hastalıkların takibi yapılmakta, alevlenmelerinde araya girilebilmekte ve komplikasyonların önlenmesine çalışılmaktadır.

Fonksiyonel Tıp, hastalıkların tanılarından çok bu hastalıkların altında yatan kök nedenleri ortadan kaldırmayı hedeflediğinden, kronik hastalıklarda belirgin bir iyileşme ve yaşam kalitesinde yükselme sağlamakta etkin olmaktadır. Hastanın merkezde olduğu bir tedavi yaklaşımı da benimsendiği için hastaların iyileşmeye odaklanarak hayatlarının her alanında değişime yönelmesi uzun soluklu olarak ek sorunların ortaya çıkmasını engellemektedir.

Fonksiyonel Tıpta hangi tedavi protokolleri uygulanır

Hastadan alınan veriler, muayene ve laboratuar incelemeleri sonucunda saptanan kök nedenlere göre öncelikle yaşam tarzında olan yanlışlar düzeltilmeye başlanır. Sorunu iyileştirmeye yönelik diyet programları, stres yönetimi, gereken vitamin, mineral, besin takviyeleri, bitkisel destekler hastanın yaşamına adapte edilir. Bu süreçte hastanın uyumunu arttırmak için yaşam rehberliği de yapılıp hastaların iyileşmelerinde desteklendiklerini hissetmeleri sağlanır.

Fonksiyonel Tıp Hangi Hastalıkların Tedavisine Bakar?

Fonksiyonel Tıp kişiselleştirilmiş, prediktif, koruyucu ve proaktif bir yaklaşım sergilemektedir. Bütün kronik hastalıkların bu bakış açısından faydalanması mümkündür.

Kalp damar hastalıkları, diyabet, osteoporoz, artrit gibi enflamatuar hastalıklar, depresyon, otizm, dikkat bozuklukları, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve inflamatuar bağırsak hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, miyaljiler, sarı nokta hastalığı, alzheimer, parkinson gibi nörolojik hastalıklar, tiroid hastalıkları ve diğer endokrin sistem hastalıkları, kısırlık ve kanser gibi bütün kronik hastalıklarda hem kökte yatan nedenlerin ortadan kaldırılmasına hem de yapılan tedavilerin etkinliğinin artmasına destek olunabilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?