Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit) Nedir?

İltihabi bağırsak hastalıklarının nedeni kesin olarak bilinemeyen, bağışıklık sisteminde sorunlar, kalıtımsal nedenler ve çevresel faktörler ile oluştuğu düşünülen crohn hastalığı ile ülseratif kolit hastalıklarını tanımlamak için kullanılıyor.

Bu hastalık grubu aynı zamanda “inflamatuvar bağırsak hastalığı” (İBH) olarak da biliniyor.

Crohn Hastalığı

Sindirim sisteminin ağız boşluğu ile kalın bağırsak arasındaki tüm bölümlerini tutabilen, iltihabi bir bağırsak hastalığı olarak tarif ediliyor. Bu hastalığın, sıklıkla ince bağırsağın son kısmını (ileum) ve kalın bağırsağın başlangıç bölümünü (çekum ya da kör bağırsak) tuttuğu biliniyor.

Ülseratif Kolit 

Ülseratif kolit, kalın bağırsakların iç yüzeyini döşeyen bölümün iltihaplanması ile seyreden bir hastalık. Olguların yaklaşık yüzde 95’inde kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölümünün tutulumu görülüyor. Ülseratif kolit hastalığı sıklıkla makattan yukarıya doğru, kalın bağırsak boyunca yayılım gösteriyor.

Belirtiler

İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit) Belirtileri

İltihaplı bağırsak hastaları arasında yer alan ülseratif kolit hastalığının belirtileri arasında daha çok dışkılamanın artması, karın ağrısı, ateş, bağırsak delinmesi ve kanlı dışkılama gibi belirtiler vermektedir.  

Crohn hastalığı ise kilo kaybı, tıkanıklık, emilim bozuklukları, şiddetli bulantı, kusma, yüksek ateş yine ülseratife kolite benzer şekilde karın ağrısı, kanlı dışkılama ve çok dışkılama gibi belirtiler de verebilmektedir.

Tanı Yöntemleri

İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit) Tanısı

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit tanısında,  çeşitli kan testleri (lökosit, albümin, kolesterol, magnezyum, enfeksiyonu gösteren test CRP, vs) ile görüntüleme amaçlı çeşitli tetkikler (ilaçlı bağırsak röntgeni, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, gastroskopi, vs) istenebiliyor. Her iki hastalığın kesin tanısı; kolonoskopi tetkikinde alınan biyopsilerin değerlendirilmesi ile konuluyor.

Tedavi Yöntemleri

İltihabi Bağırsak Hastalıkları (Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit) Tedavisi

Crohn ve ülseratif kolit hastalarında gelişebilen anal / perianal sorunlar, ölümcül olmasa da yol açtığı komplikasyonlar ile hastanın sorunlarını daha karmaşık hale getirebiliyor.

Bu hasta grubunda uygulanacak her türlü müdahalenin, özellikle de cerrahi girişimlerin ayrı bir özelliği bulunuyor. İltihabi bağırsak hastalarında seçilecek cerrahi sfinkter (makatı kontrol eden kas) mekanizmasını etkileyerek, fonksiyon kaybettirici etki yaratabiliyor.

Yine İBH hastalarında yara iyileşmesi ve bağışıklık sistemindeki bozukluklar nedeniyle, cerrahi girişimlerin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca cerrahi tedavi uygulanacak ise, öncelikle rektumdaki aktif iltihabi durumun giderilmesi gerekiyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi Yayımlanma Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55