Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Tıpta Uzmanlık Kurulu Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 • 1997 - 2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör Doktor
 • 1990 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1983 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1977 Haydarpaşa Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2012 Delorme`s Clinic. Chalon Sur Saona, Fransa. Meş eğitimi
 • 2011 IRCAD, Starsbourg, Fransa. Robotik Cerrahi Sertifikasyonu
 • 2009 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı üreme teknikleri (IVF) sertifikası
 • 2006 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 - 2006 İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
 • 2001 İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
 • 2000 Rostock University, Schwerin, Almanya. Urojinekoloji ve Onkoloji Kliniği
 • 1995 Baylor College of Medicine. Houston, Texas, ABD. Ürojinekoloji Kliniği
ÜYELİKLER
 • Yönetim kurulu üyeliği (2012-2016). TJOD İstanbul
 • International Continence Society (ICS),
 • Danışma kurulu üyeliği (Advisory board), Federation of International Gynecology and Obstetrics (FIGO). 2004
 • European Society of Gynecological Oncology (ESGO)
 • International Urogynecological Association(IUGA)
 • Başkan, Kurucu genel sekreter, yönetim kurulu üyeliği (1997- )Türk Ürojinekolji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerahi Derneği
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği
 • Society of European Robotic Gynecologic Surgery (SERGS)
 • Danışma kurulu üyeliği (Advisory board), Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society(MIPS). 2017
 • European Society of Endoscopic Surgery (ESGE)
 • Genel merkez yönetim kurulu üyeliği (2004-2010), Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • Jinekolojik Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Perioperative complications in abdominal sacrocolpopexy, sacrospinous ligament fixation and prolift procedures Balkan Med J. 2014 Jun;31(2):158-63. Demirci F, Demirci O, Dolgun ZN, Karakoç B, Demirci E, Somunkıran A, Iyibozkurt C, Karaalp E
 • The effect of different preparations of hormone therapy on tumor necrosis factor-a levels in women with surgical menopause Gynecol Endocrin 2008; 24: 79?83 Somunkiran A, Coskun A, Demirci F, Yucel O.
 • Abdominal paravaginal defect repair in the treatment of paravaginal defect and urodynamic stress incontinence. J Obstet Gynaecol. 2007 ;27:601-4. Demirci F, Ozdemir I, Somunkiran A, Gul OK, Gul B, Doyran GD.
 • Does postoperative misoprostol use induce intestinal motility? A prospective randomised double-blind trial. 2007Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007;47: 410?414 Demirci F, Somunkıran A, Gul O, Demiraran Y, Ozdemir I, Gul B
 • Perioperative complications in abdominal sacrocolpopexy and vaginal sacrospinous ligament fixation procedures Int Urogynecol J. 2007;18:257-261 Demirci F, Ozdemir I, Somunkiran A, Topuz S, Iyibozkurt C, Doyran G, Gul O, Gul B
 • The effect of tibolone versus 17ß-estradiol on climacteric symptoms in women with surgical menopause: a randomized cross-over study. Maturitas. 2007; 20;56:61-8. Somunkiran A, Erel CT, Demirci F, Senturk L
 • Pure ovarian choriocarcinoma: a difficult diagnosis of unusual tumor presenting with acute abdomen in a 13-year-old girl. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 ; 83:504-5. Ozdemir I, Demirci F, Yucel O, Demirci E, Alper M.
 • A new, simple, safe, effective and cost effective procedure for genuine stress incontinence: Midurethral polypropylene sling. Aust NZ J Obstet Gynaecol. 2003;43:58-60 Demirci F, Ozdemir F, Yucel O, Alhan A.
 • Gastric cancer in pregnancy. Int J Gyenecol Obstet. 2003;82:207-8. Ozdemir I, Pehlivan M, Demirci F
 • Perioperative Complications of Burch Colposuspension Int Urogynecol J. 2000; 11:170-175 Demirci F, Petri E

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?