Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Öğretim Üyesi
 • 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1988 Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. / İnfertilite Kliniği Invitro Fertilizasyon
 • 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1986 Hannover Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği / Federal Almanya Hükümeti DAAD Bursu / Perinatoloji, Ultrasonografi Eğitimi ve Laparoskopik Cerrahi Eğitimi
 • 1979 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1972 Mustafa Kemal Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2005 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı / Tüp Bebek Ünitesi Direktörlüğü
 • 2001 Ankara Üniversitesi Kısırlık Teşhis ve Tedavi Merkezi Müdürlüğü
 • 2001 - 2004 Ankara Üniversitesi Kısırlık Teşhis ve Tedavi Merkezi Müdürlüğü
 • 1996 - 2001 Ankara Üniversitesi Kısırlık ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • 1992 Ankara Üniversitesi Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 1992 - 1996 Ankara Üniversitesi Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • 1987 - 1988 Sarıkamış Askeri Hastanesi
 • 1981 - 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • 1979 - 1980 Devlet Demir Yolları Ankara Hastanesi
 • 1979 - 1980 Devlet Demir Yolları Ankara Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Alman Fertilite Cemiyeti
 • American Society Of Reproductive Medicine
 • Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • Jinekoloji Endoskopi Derneği
 • Perinatoloji-Endokrinoloji Derneği
 • Türk Alman Jinekoloji Derneği
 • Türk Tabibler Birliği, Ankara Tabib Odası
 • Türkiye Jinekoloji Derneği
 • Türkiye İnfertilite Vakfı
 • Society of Laparoendoscopic Surgeons (SLS)
 • American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL)
 • Middle East Fertility Society (MEFS)
 • European Society for Infectious Disease in Obstetrics and Gynaecology (ESIDOG), Türkiye Başkanı
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
 • Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTD)
 • Pelvik Ağrı ve Endometriosis Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullanımı C. Ünlü, I. Üstüner, M. Sönmezer. Artemis, 4(4);2003, 15-27
 • Menopoz.In: Kadın Hastalıkları ve Doğum C.Ünlü.EDS:S. D. Cengiz, 2003, Ankara
 • Expression of Endometrial Receptivity Genes Increase After Myomectomy of Intramural Leiomyomas not Distorting the Endometrial Cavity Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.) 23(1) June 2016 Ünlü Cihat
 • Jinekolojik Cerrahi Atlası çeviri editörü, Atlas of Gynecologic Surgery by Dieter Wallwiener & Sven Becker 4. Baskı. Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016 Ünlü C.
 • Endometriozis Etyoloji ve Klinik Yönetim Akademisyen Tıp Kitabevi, 2015 Ünlü C.
 • Laparoscopic management of adnexal masses, Nezhat?s Video-Assisted and Robotic-Assisted Laparoscopy and Hysteroscopy Editörler: Camran Nezhat et. al. Chapter 9. Cambridge Medicine, 2013. Ünlü C., Yıldırım G.
 • Surgical Removal of Endometrioma Decreases the NF-kB1 (p50/105) and NF-kB p65 (Rel A) Expression in the Eutopic Endometrium During the Implantation Wi Reproductive Sciences July 2013 vol. 20 Çelik Önder, Ünlü Cihat
 • Enzymatic Digestion Plus Mechanical Searching İmproves Testicular Sperm Retrieval İn Non-Obstructive Azoospermia Cases European Journal Of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2005; 120(1) 80-86 Kaan Aydos, L. Cem Demirel, Volkan Baltacı, Cihat Ünlü.
 • The current role Of İntrauterine İnsemination for the treatment of Male Factor And Unexplained İnfertility Middle East Fertility Society Journal. Volume 10, No.1, 2005 Aboubakr M. Elnashar, Cihat Ünlü, Batuhan Özmen and Willem Ombelet.
 • ICSI'' de akrozomal parçalanmaya gerek var mıdır? Bir elektron mikroskop çalışması Androloji Bülteni 2004 Sayı :16 C. Ünlü, M. Sönmezer.
 • Erken Evre Endometriosiste Laparoskopik Yaklaşım Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi. Ankara Mart 2004 C. Ünlü. Ed: Victor Gomel.
 • Puberte, In:Novak Jinekoloji 13.Baskı. Eds:Jonathon S. Berek. Nobel kitabevi. 2004 C. Ünlü.
 • Ovilasyon İndüksiyonunda Güncel yaklaşımlar Androloji Bülteni Nisan 2004 sayı:17, 140-145 C. Ünlü, M. Sönmezer.
 • Recurrent Vulvar - Perineal Endometriosis Artemis 4(4);2003, 77-79 K. Kahraman, M. Sönmezer, M. Güngör, C. Ünlü.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55