Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD / Doktora Öğrencisi
 • 2014 Harvard University / Harvard Tıp Okulu BWH Norosirurji Departmanı / Post-doctoral Research Fellow
 • 2013 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 - 2003 Aksaray Devlet Hastanesi / Başhekim Yardımcısı
 • 2002 - 2004 Aksaray Belediye Başkanlığı
ÜYELİKLER
 • Türk Nöroşirüji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
 • IFMSA/TurkMSIC Turkish Medical Students International Committee Cukurova University LC President and TurkMSIC National Discipline Chair (1998-2001)
 • Türk Nöroşirüji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG)
 • Congress of Neurological Surgeons
 • International Society for Pediatric Neurosurgery
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Massachussetts Medical Society
 • Türk Tabipler Birliği Kayseri Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Transtentorial Transcollateral Sulcus Approach to the Ventricular Atrium: An Endoscope-assisted Anatomical Study. J Neurosurg. 2017 Apr;126(4):1246-1252. doi: 10.3171/2016.3.JNS151289. Epub 2016 Jun 24 Jeelani Y, Gokoglu A, Anor T, Al-Mefty O, Cohen AR
 • Acute vestibulocochlear neuritis following postexposure rabies prophylaxis J Neurol Sci. 2016 May 15;364:197. doi: 10.1016/j.jns.2016.01.060. Epub 2016 Jan 29 Gozdas HT, Gokoglu A.
 • Multimodal navigated skull base tumor resection using image-based vascular and cranial nerve segmentation: A prospective pilot study Surgical Neurology International . 2015 Nov 19;6:172. doi: 10.4103/2152-7806.170023. eCollection 2015. Dolati P, Gokoglu, Eichberg D, Zamani A, Golby A, Al-Mefty O
 • Evaluation of peripheral blood CD34+ cell count in the acute phase of traumatic brain injury and chest trauma. Brain Inj. 2016;30(2):179-83. doi: 10.3109/02699052.2015.1090015. Epub 2015 Dec 9. Elbuken G, Tanriverdi F, Karaca Z, Eser B, Hasdiraz L, Unluhizarci K, Gokoglu A, Cetin A, Selcuklu A, Kelestimur F.
 • Current indications for the surgical treatment of prolactinomas. J Clin Neurosci. 2015 Nov;22(11):1785-91. doi: 10.1016/j.jocn.2015.06.001. Epub 2015 Aug 12. Smith TR, Hulou MM, Huang KT, Gokoglu A, Cote DJ, Woodmansee WW, Laws ER Jr.
 • Giant intracranial epidermoids: is total removal feasible? J Neurosurg. 2015 Apr;122(4):743-56. doi: 10.3171/2014.11.JNS1481. Epub 2015 Jan 16 Aboud E, Abolfotoh M, Pravdenkova S, Gokoglu A, Gokden M, Al-Mefty O.
 • The results of the surgical treatment of spontaneous rhinorrhea via craniotomy and the contribution of CT Cisternography to detection of exact leakage site of CSF Date Accepted: Dec 29, 2014 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.13424-14.1 Tümtürk A, Ulutabanca A, Gökoğlu A, Oral Ş, Menkü A, Kurtsoy A
 • Different etiologies of acquired torticollis in childhood. Childs Nerv Syst. 2013 Per H, Canpolat M, Tümtürk A, Gumuş H, Gokoglu A, Yikilmaz A, Ozmen S, Kaçar Bayram A, Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Kurtsoy A.
 • Prospective investigation of anterior pituitary function in the acute phase and 12 months after pediatric traumatic brain injury. Childs Nerv Syst. 2013 Ulutabanca H, Hatipoglu N, Tanriverdi F, Gökoglu A, Keskin M, Selcuklu A, Kurtoglu S, Kelestimur F.
 • Surgical management of cervical spinal epidural abscess caused by Brucella melitensis : report of two cases and review of the literature. J Korean Neurosurg Soc. 2012 Jun;51(6):383-7. Epub 2012 Jun 30. Ekici MA, Ozbek Z, Gökoğlu A, Menkü A.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55