Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor
 • 2004 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2014 - 2015 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi / Yardımcı Doçent
 • 2013 - 2014 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi / Öğretim Görevlisi
 • 2010 - 2013 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2007 - 2010 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi / Öğretim Görevlisi
 • 2004 - 2007 Özel Kartal Umut Hastanesi
 • 2000 - 2004 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Pediatrik Dermatoloji Derneği
 • American Academy of Dermatovenerology
 • Yara Bakımı Derneği
 • European Pediatric Dermatology Association
 • European Academy of Dermatovenerology Association
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • International Master Of Dermatology and Aesthetic Surgery Association
 • European Wound Management Association
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Giant acrocordon in a ptient with acromegaly: a case report and review of the literatüre. J Turk Acad Dermatol 2017; 11 (1): 17111c4 Altun Uğur B, Mansur AT, Demirci GT, Bircan HY, Demiralay H.
 • A rare complication of follicular hair unit extraction: Kaposi''s varicelliform eruption. Dermatol Pract Concept. 2016 Jan 31;6(1):15-7 Mansur AT, Demirci GT, Uzunismail MA, Yildiz S.
 • An Extraordinary Manifestation of Nodular Cystic Fat Necrosis. Am J Dermatopathol. 2016 Mar;38(3):e33-5 Tukenmez Demirci G, Mansur AT, Ozker E, Demiralay E
 • Is it a sarcoidal foreign-body granuloma or a cutaneous sarcoidosis on a permanent eyebrow make-up? J Cosmet Laser Ther. 2016;18(1):50-2. Tukenmez Demirci G, Mansur AT, Yıldız S, Güleç AT.
 • Acral melanoma with satellitosis, disguised as a longstanding diabetic ulcer: a great mimicry. Int Wound J. 2016 Oct;13(5):1006-8 Mansur AT, Demirci GT, Ozel O, Ozker E, Yıldız S.
 • Prevalence of Congenital Cutaneous Anomalies in 1000 Newborns and a Review of the Literature. Am J Perinatol. 2016 Jan;33(1):79-83 Sarikaya Solak S, Kivanc Altunay I, Tukenmez Demirci G, Can B.
 • Comedones Induced by Vascular Laser Therapy. J Cutan Aesthet Surg. 2016 Jan-Mar;9(1):38-40. Demirci GT, Mansur AT, Gulec AT
 • The Epidemiology of Non-Melanocytic Benign and Malignant Skin Tumors in Pediatric Patients Attending to the Dermatology Department. J Clin Med Res. 2015 Oct;7(10):770-4 Tukenmez Demirci G, Atis G, Kivanc Altunay I, Sakiz D.
 • The most common skin cancers and the risk factors in geriatric patients: A hospital based-controlled study Article?in ?Journal of Experimental and Clinical Medicine 32(4):165-170 ? December 2015 Atis G, Altunay I, Demirci GT. Aydın E, Mamadov D, Karsıdag S
 • Use of complementary and alternative medicine and assessment of dermatology quality of life index among dermatology outpatients : a cross sectional comparative study. BJMR 2014:4(9):1812-1820 Demirci GT, Altunay IK.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55