Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2004 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Anabili Dalı / Doçent
 • 1993 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2010 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Anabili Dalı
 • 2003 - 2004 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı / Doçent
 • 1997 - 1998 Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı / Research Fellowship
 • 1996 - 2003 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1995 - 1996 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı / Öğretim Görevlisi
 • 1993 - 1995 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, II. Nöroşirurji Kliniği / Uzman Hekim
 • 1991 - 1992 Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı / Microsurgery Fellowship
 • 1987 - 1993 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, II. Nöroşirurji Kliniği
ÜYELİKLER
 • Avrupa Nöroonkoloji Derneği
 • Beyin Araştırmaları Derneği
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Kraniyotomilerde Esmolol infüzyonunun etkileri. Budakçı T, Koltka EN, Sağıroğlu E, Elmacı İ, Çelik M. Türk Anest Rean Der Dergisi, 38:35-44, 2010
 • Angitensin converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism in patients with familial multiple cerebral cavernous malformations. J Clin Neurosci., May 2010 Altaş M, Bayrak OF, Çerçi A, Işık N, Çelik M, Çulha M, Şahin F, Elmacı İ.
 • The effect of polymorphism in the promoter region of the MMP-1 gene on teh occurrence and invasiveness of hypophsela adenoma. Altaş M, Bayrak ÖF, Ayan E, Bölükbaşı F, Silav G, Çoşkun K, Çulha M, Şahin F, Sevli S, Elmacı İ. Acta Neurochir., May 4, 2010
 • Intracranialcholesteatoma-case report and critical review. Habesoğlu TE, Balak N, Habesoğlu M, Zemheri E, Işık N, Elmacı İ, Egeli E. Clinical Neuropathology, 28:44-444, 2009
 • Immunohistochemical expression of SPARC is correlated with recurrence, survival and malignant potential in meningiomas. Bozkurt SU, Ayan E, Bölükbaşı F, Elmacı İ, Pamir N, Sav A. APMIS 117:651, 2009
 • Making the differential diagnosis between pituitary apoplexy and craniopharyngioma. Balak N, Aras A, Işık N, Elmacı İ. Neurochirurgie.15:2008
 • Pediatric intramedullary teratomas. Işık N, Balak N, Silav G, Elmacı İ. Nueropediatrics, 39:196-199, 2008
 • Spinal anestezi sonrası gelişen kronik subdural hematom olgusu. Gül M, Bölükbaşı FH, Sözenoğlu İ, Işık N, Çelik M, Elmacı İ. Türk Nöroşirürji Dergisi, 3:177-181, 2007
 • Intracranial sewing needle in a man with seziure: A case of child abuse? Forensic Science International, 168, 212-214, 2007 Tuncer N, Yaycı N, Ekinci G, İnanıcı MA, Elmacı İ.
 • Ectopic pituitary adenoma locatedat the pituitary stalk: case report. Peker S, Sun İ, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Elmacı İ, Pamir MN. Journal of Neurosurgical Sciences, 49:25-29 (2005)
 • Totaly thrombosed giant P2 aneurysm.A case report and review of literature. Türe U, Elmacı İ, Ekinci G, Pamir MN. Journal of Clinical Neuroscience, 10:115-120 (2003)
 • Spinal hydatid disease: A review. Pamir MN, Özduman K, Elmacı İ. Spinal Cord, 40:153-160 (2002)
 • Diastematomyelia and spinal teratoma in an adult. Case report. Neurosurgical Focus, 10(1):Clinical Pearl 2 (2001) Elmacı İ, Dağçınar A, Özgen S, Ekinci G, Pamir MN.
 • Dynamic MR imaging in the detection of pituitry microadenoma. Ekinci G, Baltacıoğlu F, Elmacı İ, Pamir MN, Erzen C. Marmara Medical Journal 14(1):23-26 (2001)

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55